Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ năm, 3/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 373

Về chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS
     Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản,
     Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường như sau:
    - Tại Điều 1 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có nêu: "Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh."
    - Tại Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBNDngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có nêu: "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017."
     Như vậy, Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND đã bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về thực hiện chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật. Các đơn vị tạm ngưng thực hiện chế độ này kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 cho đến khi có văn bản quy định mới.
     Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện.
Tác giả: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Tin cùng chuyên mục

86