Thứ sáu, 24/9/2021, 15:47
Lượt đọc: 141

Về dữ liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19

Thời gian thực hiện trước 12 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Bình Chánh.

 

Căn cứ Công văn số 2582/SGDĐT-CTTT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về dữ liệu tiêm vắc-xin phòng COVID-19;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn Huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

            1. Khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp đã được tiêm vắc – xin nhưng chưa được cập nhật dữ liệu tiêm trên sổ sức khỏe điện tử[1] theo mẫu đính kèm.

            2. Gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua email pgdbinhchanh@hcm.edu.vn trước 12 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2021. Tiêu đề thư ghi rõ tên đơn vị

            3. Các cơ sở giáo dục lưu ý khi lập danh sách theo mẫu:

- Chọn đúng mã nhóm ưu tiên: theo trang tính PL2_Ma nhom doi tuong uu tien và PL6_Ma nhom doi tuong (HCM).

- Chọn đúng danh mục: Tỉnh/Thành phố; Quận/Huyện; Mã Xã/Phường theo trang tính: PL3_Danh muc hanh chinh.

- Nhập tên vắc – xin theo đúng quy định trong trang tính PL5_Danh muc vacxin.

- Nhập ngày tiêm vắc – xin: thêm dấu ‘ trước ngày tiêm theo đúng định dạng  dd/mm/yyyy. Ví dụ: ‘01/01/2001

- Nhập Địa điểm tiêm vắc – xin: theo đúng quy định trong trang tính PL4_Địa điểm tiêm. Nếu điểm tiêm không có trong PL4, thì nhập là HCDC.

- Các trường hợp cập nhật không đúng quy định theo mẫu sẽ không thể cập nhật lên hệ thống.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện./.[1] Sổ sức khỏe điện tử đã được triển khai tại Công văn số 1222/GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm vắc – xin phòng COVID-19.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

163